Hallinnointi

Hallinnointi

Modulight Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Yhtiön kotipaikka on Tampere. 

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, Helsingin pörssin sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Modulight noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (www.cgfinland.fi) laatimaa Hallinnointikoodia (2020).  

Yhtiö laatii ensimmäisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään tilikaudelta 2022. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan yhdessä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja palkitsemisraportin kanssa yhtiön verkkosivuilla. 

Yhtiöjärjestys

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Modulight Oyj ja englanniksi Modulight Corporation. Yhtiön kotipaikka on Tampere. 

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa liiketoimintaa pääsääntöisesti terveydenhuollon alueella. Yhtiö harjoittaa palveluiden, laitteiden, komponenttien ja ohjelmistojen kehitystä, valmistusta, markkinointia, vuokrausta ja kauppaa sekä konsultointia ja näitä toimintoja tukevaa muuta liiketoimintaa. Yhtiö harjoittaa toimintaansa sekä välittömästi itse että tytäryhtiöidensä ja yhteisyritystensä välityksellä. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa yhtiön toimialaa tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa. 

3. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

4. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää yhtiön hallitus. 

5. Toiminimen kirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi myöntää yhtiön nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle. Yhtiön prokuroista päättää hallitus. 

6. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. 

7. Tilintarkastaja

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

8. Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. 

Osakkeenomistajan on voidakseen osallistua ja käyttää puhevaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. 

Yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. 

9. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 

 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
 2. tilintarkastuskertomus; ja

päätettävä: 

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
 2. vahvistetun taseen mukaisen voiton käytöstä;
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
 5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava: 

 1. hallituksen jäsenet;
 2. tilintarkastaja;

ja käsiteltävä: 

 1. mahdolliset muut varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous on Modulightin ylin päätöksentekoelin. Varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella ja hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle keskustelemaan tietystä asiasta, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai muutoin lain edellyttämäksi. 

Yhtiökokous päättää yhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. 

Yhtiökokous päättää: 

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 • osinkojen jakamisesta 
 • vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle  
 • hallituksen jäsenten ja Tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan  

Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen, yhtiön omien osakkeiden hankinnasta päättäminen, osakeannit ja optio-ohjelmat sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä. 

Yhtiökokoukseen osallistuu mahdollisuuksien mukaan koko hallitus ja kaikki hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa valittavat. 

Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön verkkosivuilla tai vähintään yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. 

Modulight julkaisee yhtiökokouksen pöytäkirjan yhtiön verkkosivuilla ja säilyttää ne osakkeenomistajien saatavilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.  

Osakkeenomistajien oikeudet yhtiökokouksessa 

Modulightilla on yksi osakesarja ja jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja oikeus tuoda asioita yhtiökokouksen käsiteltäväksi. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta vastaa hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelusta yhtiökokoukselle. 

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus sekä valmistella yhtiökokoukselle perusteltuja ehdotuksia hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevista ehdotuksista. Riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi nimitystoimikunnan on otettava valinnoissaan huomioon lainsäädäntö ja hallinnointikoodin suositukset. Edellä mainittujen lisäksi nimitystoimikunnan on otettava huomioon hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset sekä First Northin yhtiötä koskevat säännöt. 

Jokainen yhtiön osakkeenomistaja voi myös tehdä oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta sekä nimitystoimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä on kerrottu tarkemmin nimitystoimikunnan työjärjestyksessä. 

Yhtiökokous 2022

Hallitus

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta organisoinnista sekä edustaa yhtiötä. Yhtiön hallitukseen kuuluu 3-6 jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy heidän valintaansa seuraavan yhtiökokouksen päätyttyä.

Lisätietoa hallituksesta

Hallitus

Hallitus on laatinut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen päätehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen  vastuualueita ovat:

  • yhtiön strategian hyväksyminen ja sen toimeenpanon valvonta
  • yhtiön tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksien hyväksyminen sekä tilinpäätöksen ja yhtiön talousasioiden asianmukaisen hoitamisen valvominen
  • päättäminen merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistöhankinnoista sekä strategisesti merkittävistä liiketoiminnan laajennuksista ja vähennyksistä, yhtiön pitkän aikavälin strategisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyminen sekä budjettien ja riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen
  • hallituksen valiokuntien työjärjestysten sekä yhtiön sisäisten ohjeiden ja palkitsemispolitiikan hyväksyminen ja vahvistaminen sekä päättääminen toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustinjärjestelmistä
  • toimitusjohtajan nimittäminen ja hänen työsuhteensa ehdoista päättäminen
  • hallituksen alaisten valiokuntien perustaminen ja purkaminen sekä näiden työjärjestysten laatiminen
  • hallituksen monimuotoisuuspolitiikan laatiminen

Itsearviointi ja riippumattomuuden arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain. Arviointi suoritetaan sisäisen itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin yhdistelmänä. Hallitus arvioi myös jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarpeen mukaan.

Palkitsemisvaliokunta

Työnsä tehostamiseksi hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee vuosittain jäsentensä keskuudesta valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan sekä hyväksyy valiokunnan työjärjestyksen.

Palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä muun henkilöstön kannustinjärjestelmät. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja 

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhteensa ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien yhtiön tavoitteiden, suunnitelmien ja toimintaperiaatteiden toteuttamisesta. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus valvoo toimitusjohtajan työtä ja hänelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. 

Seppo Orsila on toiminut Modulightin toimitusjohtajana vuodesta 2019. 

Johtoryhmä 

Toimitusjohtajaa tukeva Modulightin johtoryhmä vastaa yhtiön kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta sekä liiketoiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa strategian, toimintaperiaatteiden ja muun liiketoiminnan sekä yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. 

Palkitseminen

Modulightissa palkitseminen tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista, yhtiön taloudellista tulosta ja omistaja-arvon kasvattamista. Hyvin toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkäiden johtajien sitouttamiseen.  Tämä puolestaan edistää yhtiön taloudellista suoriutumista sekä hyvän omistajaohjauksen toteutumista. 

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta sekä palkitsemisperusteista yhtiön hyväksymän palkitsemispolitiikan mukaisesti. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta ja erillisestä palkan muuttuvasta osasta (operatiiviset lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset bonukset) sekä pitkäaikaisista osakepohjaisista kannustimista.  Modulightin  hallitus päättää kannustinpalkkiosta vuosittain. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän operatiiviset bonukset maksetaan tilikaudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. 

Hallituksen jäsenten palkitsemisehdotuksen valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Yhtiökokous päättää hallituspalkkiosta ja niiden perusteista.  

Modulightin palkitsemispolitiikka esitellään yhtiön yhtiökokouksessa vuonna 2022 ja vähintään joka neljäs vuosi sekä aina, jos siihen ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Palkitsemisraportti esitetään vuosittain yhtiön yhtiökokouksessa vuoden 2022 yhtiökokouksesta alkaen. 

Modulight Palkitsemispolitiikka

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteet ja soveltamisala 

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa Modulightin toiminnan tehokkuus ja tuottavuus, talous- ja operatiivisen johdon raportoinnin luotettavuus sekä sovellettavan lainsäädännön ja määräysten sekä sisäisten ohjeiden noudattaminen yhtiössä. 

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön liiketoiminnan johtamista ja sen liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen varmistamista. Yhtiö pyrkii järjestämään sisäisen valvonnan tehokkaasti niin, että  poikkeamat yhtiön tavoitteista havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai voidaan estää. 

Modulightin sisäinen valvonta käsittää hallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan politiikan sekä päätöksenteko- ja hyväksymismenettelyt, eri prosesseissa yhdenmukaisesti määritellyt valvontapisteet sekä niiden seurannan ja korjaavat toimenpiteet. Riskienarviointi muodostaa perustan tehokkaalle sisäiselle valvonnalle. Valvontatoiminnot varmistavat, että mahdollisimman harva tunnistetuista riskeistä toteutuu. 

Modulightin riskienhallintaa ohjaa riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinnalla luodaan toimintaedellytykset, joissa liiketoimintaan liittyviä riskejä hallitaan kattavasti ja systemaattisesti organisaation kaikilla tasoilla. Periaatteena on tunnistaa riskit, arvioida niiden suuruus ja merkitys, määritellä riskinhallintatoimenpiteet ja päättää niiden toimeenpanosta ja seurata niiden vaikutuksia. 

Riskinarviointi 

Modulight käyttää konsernitason riskien arviointi- ja seurantamallia ja tekee vuosittain kattavan riskinarvioinnin, jossa arvioidaan yhtiön strategiaan ja muihin tavoitteisiin kohdistuvia merkittävimpiä riskejä sekä niiden todennäköisyyttä ja vaikutusta liiketoimintaan sekä kartoitetaan riskienhallintatoimenpiteitä. Tarvittaessa riskiarvioita päivitetään esimerkiksi osavuosikatsausten riskiarvioita varten.  

Modulightin hallitus vastaa yhtiön riskinottotason määrittelystä, strategisten riskien ottamisesta sekä riskienhallinnan tulosten seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista.  

Modulightin liiketoimintaan liittyvät olennaiset riskit 

 • Yhtiön materiaalien saatavuuden heikkenemisellä tai materiaalitoimittajien menettämisellä, niiden suorituskyvyn heikentymisellä tai niiden palveluiden hintojen huomattavalla nousulla saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiöön; 
 • Yhtiö käyttää monimutkaisia, vaikeasti korvattavia laitteita yhdessä tuotantolaitoksessa, ja häiriöillä niiden toiminnassa saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan; 
 • Meneillään oleva maailmanlaajuinen pula puolijohteista vaikuttaa haitallisesti Yhtiön tuotantoon ja liiketoimintaan; 
 • Yhtiö ei välttämättä kykene saamaan tai pitämään voimassa kansainvälisiä sääntelyn edellyttämiä lupia tai hyväksyntöjä nykyisille tai tuleville tuotteilleen ja indikaatioilleen, mikä voi vahingoittaa sen liiketoimintaa; 
 • Yhtiön kilpailukyky riippuu sen kyvystä innovoida, kehittää ja kaupallistaa uusia tuotteita ja tuoteparannuksia sekä löytää uusia markkinoita teknologialleen; 
 • Kilpailun kiristymisellä tai uusilla teknologioilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön tulokseen; 
 • Yhtiön liiketoiminta on altis taloudellisille, yhteiskunnallisille ja poliittisille muutoksille eri maissa ympäri maailmaa, ja niillä saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön tulokseen; 
 • Yhtiö toimii lääke- ja biolääketieteen toimialalla, jolla sen liiketoimintastrategian onnistuminen riippuu sen asiakkaiden menestymisestä; 
 • Yhtiö voi kohdata toimintahäiriöitä tai katkoksia tietotekniikassaan ja verkko- tai viestintäjärjestelmissään, ja/tai Yhtiö saattaa joutua kyberturvallisuusrikkomusten kohteeksi; 
 • Mikäli Yhtiö ei pysty suojaamaan immateriaalioikeuksiaan ja liikesalaisuuksiaan, se saattaa menettää kilpailuetunsa; ja 
 • Mikäli Yhtiö tai Yhtiön asiakkaat eivät saa tai pysty pitämään voimassa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (U.S. Food and Drug Administration) hyväksyntöjä tulevaisuuden tuotteilleen ja indikaatioilleen, nämä hyväksynnät saattavat viivästyä ja Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltiotason lainsäädännössä voi tapahtua muutoksia, mikä voi vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan haitallisesti. 

Riskien raportointi 

Riskeistä ja niihin liittyvistä muutoksista raportoidaan yhtiön hallitukselle. Modulightin hallitus käsittelee olennaisimpia riskejä, niiden hallintaa ja arvioi riskienhallinnan vaikuttavuutta vähintään kerran vuodessa. 

Taloudelliset ja operatiiviset riskit sekä niihin liittyvät riskienhallintatoimet raportoidaan säännöllisesti johtoryhmälle. Hallitus keskustelee strategisista riskeistä vuosittain yhtiön strategiakeskustelun yhteydessä. 

Keskeiset riskit ja riskienhallintatoimet raportoidaan vuosittain vuosikertomuksessa ja osavuosikatsauksissa ja tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. 

Sisäinen tarkastus 

Modulightilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa,  ja sisäisen tarkastuksen vastuut on jaettu eri toimintojen kesken. Hallitus voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita valvontaympäristön tai valvontatoimintojen erilliseen arviointiin. Yhtiön ulkopuolisen tarkastajan tarkastussuunnitelmassa on otettava huomioon se, että yhtiöllä ei ole omaa sisäistä tarkastusta.  

Sisäpiirin hallinta

Modulight noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) 596/2014), ja sen nojalla annettuja alemman tason säännöksiä sekä Arvopaperimarkkinalakia (746/2012), viranomaisten antamia asetuksia ja ohjeita, Nasdaq First North Growth Market –markkinapaikan sääntöjä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita.

Yhtiön sisäpiiriohjeistus koostuu voimassaolleista Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeista yhtiökohtaisin lisäyksin. Hallitus on hyväksynyt Modulightin sisäpiirisäännöt. Modulight on nimittänyt sisäpiirivastaavan, joka vastaa yhtiön sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta, kaupankäyntirajoitusten toimeenpanosta ja liiketoimien ilmoittamis- ja julkistamisvelvollisuudesta, sisäpiiriasioihin liittyvästä sisäisestä viestinnästä ja koulutuksesta sekä sisäpiiriasioiden valvonnasta. Yhtiöllä on sisäiset menettelyt sisäpiiritietojen julkaisemiseksi, sisäpiiritietojen julkistamisen mahdolliseksi lykkäämiseksi ja projektikohtaisten sisäpiiriluetteloiden ylläpitämiseksi.

Hallitus on määritellyt johtotehtävissä oleviksi henkilöiksi hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa sekä yhtiön johtoryhmän jäsenet. Johtajien ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä tai niiden johdannaisilla tehdyt liiketoimensa viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluttua liiketoimen toimeenpanosta. 

 

Johdon liiketoimet

Modulight julkaisee johdon ja heidän lähipiireihinsä kuuluvien henkilöiden MAR:n 19 artiklan mukaisesti tekemät ilmoitukset liiketoimista yhtiötiedotteella viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

Yhtiö noudattaa MAR-asetuksen 19 artiklan (11) kohdan mukaista suljettua ajanjaksoa, joka alkaa 30 päivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätösraportin julkistamista. Lisäksi yhtiö on erikseen  listannut henkilöt, jotka osallistuvat tilinpäätöksen laatimiseen tai joilla on pääsy olennaisiin tietoihin ja joihin sovelletaan samanpituista ja -sisältöistä kaupankäyntirajoitusta (suljettu ajanjakso).

Liiketoimien ilmoittaminen​

Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamispäivästä yhtiölle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. ​

​Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle on ilmoitettava vähintään kaikki liiketoimet, jotka ylittävät vuosittaisen 5 000 euron raja-arvon.

Ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisellä lomakkeella ja toimitetaan yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen  ja Finanssivalvonnalle käyttäen suojattua sähköpostiyhteyttä: https://securemail.bof.fi osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi.

Sisäpiirihallinto

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet, joita Modulight listayhtiönä noudattaa kaikessa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa sekä keskustellessaan osakkeenomistajiensa, muiden pääomamarkkinaosapuolien, median tai muiden sidosryhmien kanssa. Tietojen julkistamisen keskeisiä periaatteita ovat oikea-aikaisuus, johdonmukaisuus, puolueettomuus, avoimuus ja vastuullisuus.

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen liiketoimintakatsauksien julkistamista.

Tiedonantopolitiikka

Rikkomuksista ilmoittaminen

Yhtiön ilmoituskanava on järjestetty yrityksen sisällä. Ilmoituskanava on suunniteltu suojaamaan ilmiantajan henkilöllisyyttä ilmoitusta tehdessä. Jos ilmiantaja ei paljasta henkilöllisyyttään ilmoitusta tehdessään, hän pysyy nimettömänä koko prosessin ajan. Yhtiö ei yritä selvittää hänen henkilöllisyyttään millään tavalla. Kun ilmoitus tehdään, ilmiantajalle annetaan tunnus ja salasana, joita käytetään ilmoitukseen liittyvässä viestinnässä anonyymisti, luottamuksellisesti ja turvallisesti.

Lue rikkomuksista ilmoittamista koskeva (Whistleblowing) käytäntömme.

Whistleblowing

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää yhtiön tilinpäätöksen, tilinpäätöksen ja hallinnon tilintarkastuksen. Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat säännöllisesti hallitukselle tarkastushavainnoistaan ja osallistuvat vuosittain vähintään yhteen hallituksen kokoukseen. 

Hallitus valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta yhtiökokoukselle, ja yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta. 

Yhtiön tilintarkastajana toimii Moore Rewinet Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari  Paloniemi. Jari Paloniemi on kirjattu tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastusrekisteriin. 

Hyväksytty neuvonantaja

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Nasdaq First North Growth Market -sääntökirjassa tarkoitettuna yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana.  

Hyväksytyn neuvonantajan yhteystiedot: 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Televisiokatu 100240 Helsinki

Puh.  +358 40 414 5358